Regulamin konkursu „Z moim kuchennym pomocnikiem”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Z moim kuchennym pomocnikiem i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizatorem Konkursu jest sieć reklamowa BLOGmedia Sp. z o.o. (właściciel serwisu zBLOGowani) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wrocławskiej 7a/16, 01-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000473483, NIP: 5223008018, REGON: 146813804.
 4. Zleceniodawcą i fundatorem Konkursu jest dystrybutor produktów marki Braun - firma De`Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000332338, NIP: 525-24-57-842, REGON: 141928974, o kapitale zakładowym: 50.000,00 złotych.
 5. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 5 grudnia 2016 r. i kończy się dnia 5 stycznia 2016 r. o godzinie 23:55.
 6. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie http://zBLOGowani.pl/
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.)
 8. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) wyłącznie za zgodą Uczestnika konkursu.

§ 2.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie określone w niniejszym paragrafie warunki uczestnictwa w Konkursie i która przystąpiła do Konkursu, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 3 poniżej („Uczestnik”).
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest prowadzenie bloga lub vloga.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych osobowych, jak i danych wskazanych w § 4 ust. 6 Regulaminu są całkowicie dobrowolne.
 6. W Konkursie mogą brać udział tylko wpisy, które są zgodne z tematem Konkursu, tj. wpisy z przepisem na potrawę, obrazujące hasło „Z moim kuchennym pomocnikiem”.
 7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go;
  • posiadanie zarejestrowanego konta blogera oraz prowadzenie bloga/vloga w serwisie zBLOGowani lub
  • dodanie konta do serwisu zBLOGowani w czasie trwania konkursu;
  • dodanie wpisu związanego z tematem akcji za pomocą funkcjonalności akcji dostępnych na http://zblogowani.pl/akcja/z-moim-kuchennym-pomocnikiem;
  • dodanie przy wpisie banera akcji (blogi) lub wspomnieniu o akcji w przygotowanym video (vlogi).
 8. Działania promujące roboty kuchenne będące konkurencją dla produktów marki Braun nie będą akceptowane.
 9. Osoba, która przystąpiła do konkursu, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego trwania, o ile nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Po uprzednim zawiadomieniu o zmianie i wyznaczeniu terminu co najmniej 7 dni na podjęcie decyzji o ewentualnym odstąpieniu przez Uczestnika od konkursu, którego nie akceptuje. Odstąpienie Uczestnika od konkursu musi nastąpić w formie pisemnej.

 

§ 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

 1. Konkurs "Z moim kuchennym pomocnikiem", ma na celu wybranie 3 kreatywnych i pomysłowych osób (blogerów i/lub vlogerów), które w 2017 roku zostaną Ambasadorami marki Braun w blogosferze („Zwycięzcy”).
 2. Aby dodać zgłoszenie konkursowe użytkownik musi wykonać jedną z następujących czynności:
  • wybrać stworzony uprzednio wpis na blogu za pomocą panelu akcji pod adresem http://zblogowani.pl/akcja/z-moim-kuchennym-pomocnikiem
  • dodać na blogu banerek akcji (blog) lub wspomnieć o akcji (vlog)
 3. W zgłoszeniu konkursowym Uczestnik musi stworzyć przepis kulinarny na potrawę do użycia której przygotowania którego użyłby blendera ręcznego Braun MQ9.
 4. Dodawane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe są weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem, norm obyczajowych, niewłaściwych treści oraz praw własności fotografii oraz materiałów video.
 5. Zgłoszenia akceptowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00-17:00.
 6. Po akceptacji przez Organizatora zgłoszenia dodanego w konkursie, Uczestnik otrzyma    e-mail potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy w czasie całego okresu jego trwania.

 

§ 4.

[Nagrody i zasady ich przyznawania]

 1. Nagrodami w konkursie są 3 pakiety ambasadorskie dla 3 Zwycięzców posiadających blogi lub vlogi. W skład pakietu ambasadorskiego wchodzi:
  1. Blender ręczny Braun MQ9087 o wartości 599 zł brutto
  2. Prawo do uzyskania tytułu Ambasadora marki Braun, z którym zostanie zawarta współpraca ambasadorska w 2017 roku w drodze osobnego kontraktu z wynagrodzeniem pieniężnym w wysokości 10 000 zł (kwota  ta będzie wypłacana w okresach miesięcznych w wysokości 833,33 zł).
  3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przyznania nagrodzonym dodatkowych sprzętów marki Braun w trakcie trwania współpracy ambasadorskiej w 2017 roku.
 2. Pakiet ambasadorski wymaga podpisana osobnego kontraktu ze Zleceniodawcą lub przedstawicielem Zleceniodawcy, w skład którego będzie wchodziło:
  1. 1 wpis na blogu miesięcznie z lokowaniem produktów Braun użytych do przygotowania potrawy na zdjęciach oraz w opisie przygotowania;
  2. wpisy w kanałach społecznościowych bloga (Facebook, Instagram, Google+, Pinterest, Twitter, inne) – 2-3 wpisy w dowolnie wybranych kanałach.
  3. Podpisanie kontraktu nastąpi do 25.01.2017.
 1. Organizator powoła Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Zleceniodawcy (dalej „Jury”). Jury sprawdzi prawidłowe wykonanie zgłoszenia konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie). Do zadań Jury należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych, a także wyłonienie Zwycięzców Konkursu.
 2. Po zakończeniu konkursu Jury wybierze wśród Uczestników 3 zwycięzców, których zadania konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez Jury.
 3. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:
  1. Kreatywność rozumiana jako stworzenie ciekawego, oryginalnego, nietypowego przepisu kulinarnego
  2. Zgodność z tematem konkursu;
  3. Jakość bloga/vloga i prezentowanych na nim treści, oraz jakość kanałów społecznościowych bloga.
 4. Dane Zwycięzców (nick w serwisie zBLOGowani i link do zwycięskiego wpisu) zostaną podane w dniu 15 stycznia 2017 r. na stronie internetowej pod adresem: http://zblogowani.pl/akcja/z-moim-kuchennym-pomocnikiem oraz na stronie zBLOGowani w portalu społecznościowym Facebook.com (https://www.facebook.com/zblogowani/)
 5. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany w profilu w serwisie zBLOGowani.
 6. Ze zdobywcami nagród Organizator kontaktować się będzie w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu wygranej.
 7. Warunkiem zrealizowania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody. Odpowiedź zwrotna zawierać powinna dane teleadresowe do wysyłki nagrody.
 8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne tego samego rodzaju, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
 10. Zleceniodawca wyśle do Uczestników nagrody rzeczowe po podpisaniu kontraktu ambasadorskiego, w określonym w kontrakcie terminie.
 11. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej Nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości, co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 12. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 14. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 6.

[Prawa i obowiązki Organizatora]

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Akcji, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  • prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości, jak pierwotnie przyrzekana.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu o okres 14 dni w przypadku, gdy liczba zgłoszeń konkursowych w pierwszym terminie nie przekroczy liczby 80 zgłoszeń. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o przedłużeniu czasu trwania Konkursu.
 3. Organizator Konkursu  nie ponosi odpowiedzialności za:
  • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.

 1. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

§ 7.

[Tryb składania i rozpatrywania reklamacji]

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres: zblogowani@blog-media.pl z tytułem "Reklamacja – Z moim kuchennym pomocnikiem."
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie, jak: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§  8.

[Postanowienia ogólne dotyczące niniejszego Regulaminu]

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem: http://zblogowani.pl/akcja/z-moim-kuchennym-pomocnikiem
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia Konkursu.
 4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej
 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§  9.

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.