Regulamin konkursu "Sylwestrowy makijaż z Eveline"

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Sylwestrowo - karnawałowy makijaż z Eveline” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Organizatorem Konkursu jest Eveline Cosmetics Spółka Akcyjna Sp. K., z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Żytniej 19, 05-506 Lesznowola, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583618, NIP 9512098716, REGON 015585664
 4. Koordynatorem Konkursu jest sieć reklamowa BLOGmedia Sp. z o.o. (właściciel serwisu zBLOGowani.pl) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wrocławskiej 7a/16, 01-493 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000473483, NIP: 5223008018, REGON: 146813804.
 5. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 15 grudnia 2016 r. i kończy się dnia 17 stycznia 2017 r. o godzinie 23:55.
 6. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie http://zBLOGowani.pl/
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późn. zm.)
 8. Organizator i Koordynator oświadczają, że dane osobowe zbierane i przetwarzane będą wyłącznie przez Koordynatora jako administratora danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 101, poz. 922, tj ) tj. wyłącznie za zgodą Uczestnika Konkursu. Uczestnik poprzez wzięcie udziału w Konkursie wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych koniecznych wzięcia udziału w Konkursie w bazie danych Koordynatora oraz na ich przetwarzanie przez Koordynatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z Konkursem.

 

 

§2

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221  kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 6. W Konkursie mogą brać udział tylko wpisy, które są zgodne z tematem Konkursu.
 7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
  • posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie zBLOGowani lub
  • rejestracja w serwisie zBLOGowani w czasie trwania konkursu
  • dodanie wpisu związanego z tematem akcji za pomocą funkcjonalności akcji dostępnych na http://zblogowani.pl/akcja/sylwestrowy-makijaz-z-eveline
  • dodanie przy wpisie banera akcji (blogi) lub wspomnieniu o akcji w przygotowanym video (vlogi)
  • w przypadku wpisów tworzonych przez osoby nie prowadzące bloga lub vloga, baner dodaje się automatycznie.
 8. Działania promujące kosmetyki firm będące konkurencją dla marki Eveline Cosmetics nie będą akceptowane.
 9. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
 10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego trwania. Po uprzednim zawiadomieniu o zmianie i wyznaczeniu terminu co najmniej 7 dni na podjęcie decyzji o ewentualnym odstąpieniu przez Uczestnika od konkursu którego nie akceptuje. Odstąpienie Uczestnika od konkursu musi nastąpić w formie pisemnej.

 

§ 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

 1. Konkurs trwa od 15 grudnia 2016 r. do 1 lutego 2017 r. do godziny 23:55.
 2. Aby dodać zgłoszenie konkursowe użytkownik musi wykonać jedną z następujących czynności:
 3. W zgłoszeniu konkursowym uczestnik musi przygotować wpis związany z tematem Konkursu. Wpis ma pokazać zdjęcie z sylwestrowo - karnawałowym makijażem twarzy oraz dodatkową odpowiedź na pytanie, o inspirację do wykonania mmakijażu. Makijaż powinien być wykonany kosmetykami marki Eveline Cosmetics. Jeśli do wykonania makijażu zostały użyte produkty innej marki kosmetycznej, Uczestnik powinien na zdjęciach i we wpisie nie wymieniać ich, a jedynie wskazać wyłącznie użyte produkty Eveline Cosmetics.
 4. Dodawane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe są weryfikowane przez Koordynatora konkursu pod względem zgodności z tematem, norm obyczajowych, niewłaściwych treści oraz praw własności fotografii oraz materiałów video. Zgłoszenia akceptowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00-17:00.
 5. Po akceptacji przez Koordynatora zgłoszenia dodanego w konkursie, Uczestnik otrzyma e-mail potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy w czasie całego okresu jego trwania.

 

§ 4.

[Nagrody i zasady ich przyznawania]

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • 1 x nagroda główna w postaci dwuosobowego vouchera pobytowego wSPAniały relaks. Nagrodę otrzymuje 1 Laureat Główny konkursu oraz wskazana przez tego Laureata Głównego osoba towarzysząca.
  • Wartość vaucheru dla każdej z dwóch osób (tj. Laureata głównego i osoby towarzyszącej) wynosi po 655 zł brutto na osobę.
  • Pełne informacje oraz lista obiektów, w których można zrealizować bon dostępna jest na stronie: http://www.podarujspa.pl/bony/pakiet-wspanialy-relaks.html10 nagród dalszych - zestawów kosmetyków marki Eveline Cosmetics o wartości ok. 150 zł brutto każdy. W skład zestawów kosmetyków wchodzić będą:
   1. CONTOUR SENSATION 3W1 SET 2 PEACHE BEIGE
   2. TUSZ DO RZĘS ALL IN ONE 10 ML
   3. PUDER SYPKI ART.MAKE UP 01 TRANSPARENT
   4. OILS OF NATURE LUKSUSOWY SUCHY OLEJEK + SERUM REGENERUJĄCE DO TWARZY I CIAŁA 125ML
   5. FACE THERAPY PROFESSIONAL  NAWILŻAJĄCY PŁYN MICELARNY 8W1 CERA SUCHA/WRAŻLIWA 250ML
   6. POMADKA VELVET MATT NR 501
   7. PUDER ART.MAKE UP DUO NR 56
   8. OLEJEK DO UST Z TINTEM LIP  CARE OIL 05 SWEET PINK 7ML
   9.  PEELING DO UST PRECIOUS OILS
 2. W przypadku, gdyby z obowiązujących przepisów prawa podatkowego wynikało, iż od nagród rzeczowych (wygranych) w Konkursie wskazanych w ust. 1 powyżej należny jest podatek dochodowy od osób fizycznych, wówczas Organizator doliczy do nagrody rzeczowej  i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego należny podatek dochodowy od każdej nagrody w Konkursie. W takim przypadku ww. pieniężna część każdej wygranej nie będzie zatem wydawana Laureatom Konkursu – zostanie ona przeznaczona przez Organizatora na sfinansowanie obciążeń podatkowych.
 3. Nagrody zostaną przyznana osobom, które według Jury wykonają najciekawsze wpisy związane z tematem konkursu. Wpisy muszą odnosić się bezpośrednio do kosmetyków Eveline Cosmetics.
 4. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:
  1. Kreatywność
  2. Zgodność z tematem konkursu
  3. Estetykę wykonania makijażu i prezentacji efektów
 5. Dane Zwycięzców (nick w serwisie zBLOGowani i link do zwycięskiego wpisu) zostaną podane w dniu 7 lutego 2017 r. na stronie http://zblogowani.pl/akcja/sylwestrowy-makijaz-z-eveline  oraz na stronie na Facebooku https://www.facebook.com/zblogowani/
 6. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Koordynatora za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany w profilu w serwisie zBLOGowani.
 7. Ze zdobywcami nagród Koordynator kontaktować się będzie w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu wygranej.
 8. Warunkiem zrealizowania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Koordynatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody. Odpowiedź zwrotna zawierać powinna dane teleadresowe do wysyłki nagrody.
 9. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
 11. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej Nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 12. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 13. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 6.

[Prawa i obowiązki Organizatora]

 1. Organizator działający przez Koordynatora zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Akcji, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  • prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.

 1. W przypadku zaistnienie siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu o okres 14 dni w przypadku, gdy liczba zgłoszeń konkursowych w pierwszym terminie nie przekroczy liczby 80 zgłoszeń. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o przedłużeniu czasu trwania Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
  • jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
 4. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

§ 7.

[Postanowienia ogólne dotyczące niniejszego Regulaminu]

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na http://zblogowani.pl/akcja/sylwestrowy-makijaz-z-eveline. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 8.

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.