Regulamin konkursu „Pokaż swoje naturalne piękno”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pokaż swoje naturalne piękno” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Organizatorem Konkursu jest sieć reklamowa BLOGmedia Sp. z o.o. (właściciel serwisu zBLOGowani) z siedzibą przy ulicy Drzeworytników 69a, 01-341 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473483, NIP: 5223008018, REGON: 146813804.
 4. Zleceniodawcą i fundatorem Konkursu jest BLM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gen. Maczka 41/10 a, 43-300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 472024, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, posiadająca NIP: 9372667053 oraz numer REGON: 243335940, której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 PLN
 5. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 16 sierpnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2016 r. o godzinie 23:55.
 6. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie http://zBLOGowani.pl/
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 8. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie za zgodą Uczestnika konkursu.

§ 2.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221.– kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Zlecenidawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 6. W Konkursie mogą brać udział tylko wpisy, które są zgodne z tematem Konkursu.
 7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
  • posiadanie zarejestrowanego konta w serwisie zBLOGowani lub
  • rejestracja w serwisie zBLOGowani w czasie trwania konkursu
  • dodanie wpisu związanego z tematem akcji za pomocą funkcjonalności akcji dostępnych na http://zblogowani.pl/akcja/pokaz-swoje-naturalne-piekno
  • dodanie przy wpisie banera akcji (blogi) lub wspomnieniu o akcji w przygotowanym video (vlogi)
  • w przypadku wpisów tworzonych przez osoby nie prowadzące bloga lub vloga, baner dodaje się automatycznie.
 8. Działania promujące firmy będące konkurencją dla marki Annabelle Minerals nie będą akceptowane.
 9. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
 10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego trwania. Po uprzednim zawiadomieniu o zmianie i wyznaczeniu terminu co najmniej 7 dni na podjęcie decyzji o ewentualnym odstąpieniu przez Uczestnika od konkursu którego nie akceptuje. Odstąpienie Uczestnika od konkursu musi nastąpić w formie pisemnej.

 

§ 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

 1. Konkurs trwa od 16 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. do godziny 23:55.
 2. Aby dodać zgłoszenie konkursowe użytkownik musi wykonać jedną z następujących czynności:
 3. W zgłoszeniu konkursowym uczestnik musi przygotować wpis związany z tematem Konkursu. Wpis ma pokazać zdjęcie z naturalnym makijażem twarzy oraz dodatkową odpowiedź na pytanie „Dlaczego wybierasz kosmetyki mineralne?”
 4. Dodawane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe są weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem, norm obyczajowych, niewłaściwych treści oraz praw własności fotografii oraz materiałów video. Do konkursu nie można dodawać także wpisów, pokazujących produkty konkurencyjne dla Annabelle Minerals.
 5. Zgłoszenia akceptowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00-17:00.
 6. Po akceptacji przez Organizatora zgłoszenia dodanego w konkursie, Uczestnik otrzyma e-mail potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy w czasie całego okresu jego trwania.

 

§ 4.

[Nagrody i zasady ich przyznawania]

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Aparat Sony Alpha a5000 o wartości 1499 zł Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Cześć nagrody stanowiąca dodaną kwotę pieniężną nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
  • Dwa tablety Samsung Galaxy Tab A 7.0 o wartości 599 zł każdy.
  • Wszyscy laureaci otrzymają dodatkowo wybrane przez siebie kosmetyki Annabelle Minerals o wartości 300 zł
    
 2. Nagrody zostaną przyznana osobom, które według Jury wykonają najciekawsze wpisy związane z tematem konkursu. Wpisy muszą odnosić się bezpośrednio do kosmetyków Annabelle Minerals..
 3. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:
  1. Kreatywność
  2. Zgodność z tematem konkursu
 4. Dane Zwycięzców (nick w serwisie zBLOGowani i link do zwycięskiego wpisu) zostaną podane w dniu 6 października 2016 r. na stronie http://zblogowani.pl/akcja/pokaz-swoje-naturalne-piekno  oraz na stronie na Facebookuhttps://www.facebook.com/zblogowani/
 5. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany w profilu w serwisie zBLOGowani.
 6. Ze zdobywcami nagród Organizator kontaktować się będzie w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu wygranej.
 7. Warunkiem zrealizowania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody. Odpowiedź zwrotna zawierać powinna dane teleadresowe do wysyłki nagrody.
 8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
 10. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej Nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 11. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 12. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 6.

[Prawa i obowiązki Organizatora]

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Akcji, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  • prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.

 1. W przypadku zaistnienie siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu o okres 14 dni w przypadku, gdy liczba zgłoszeń konkursowych w pierwszym terminie nie przekroczy liczby 100 zgłoszeń. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o przedłużeniu czasu trwania Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
  • jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
 4. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

§ 7.

[Postanowienia ogólne dotyczące niniejszego Regulaminu]

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na http://zblogowani.pl/akcja/pokaz-swoje-naturalne-piekno. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 8.

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.