Regulamin konkursu "Makarony świata"

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Makaronowe inspiracje z całego Świata i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Organizatorem Konkursu jest firma CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o. o., z siedzibą w Czaniec (43-354), ul. Krajobrazowa 5, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Bielsko Białej, IV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000006244, NIP: 937-23-22-762, REGON: 072572163
 4. W imieniu Organizatora działa sieć reklamowa BLOGmedia Sp. z o.o. (właściciel serwisu zBLOGowani) z siedzibą przy ulicy Drzeworytników 69a, 01-341 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473483, NIP: 5223008018, REGON: 146813804
 5. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 15 października 2014 r. i kończy się dnia 15 listopada 2014 r. o godzinie 23:55.
 6. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie http://zBLOGowani.pl/
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 8. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie za zgodą Uczestnika konkursu.

§ 2.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221.– kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, będące jednocześnie twórcą bloga lub vloga (video bloga).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
  • zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
  • posiadanie zarejestrowanego uprzednio bloga lub vloga w serwisie zBLOGowani
   lub
  • dodanie bloga lub vloga do serwisu zBLOGowani w czasie trwania konkursu
  • dodanie wpisu związanego z tematem akcji za pomocą funkcjonalności akcji dostępnych na http://zblogowani.pl/akcja/makaronowe-inspiracje-z-calego-swiata
  • dodanie przy wpisie banera akcji (blogi) lub wspomnieniu o akcji w przygotowanym video (vlogi)
 7. Przepisy promujące produkty makaronowe będące konkurencją dla Czanieckich Makaronów nie będą akceptowane.
   
 8. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
 9. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego trwania. Po uprzednim zawiadomieniu o zmianie i wyznaczeniu terminu co najmniej 7 dni na podjęcie decyzji o ewentualnym odstąpieniu przez Uczestnika od konkursu którego nie akceptuje. Odstąpienie Uczestnika od konkursu musi nastąpić w formie pisemnej.

 

§ 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

 1. Konkurs trwa od 15 października 2014 r. do 15 listopada 2014 r. do godziny 23:55.
 2. Aby dodać zgłoszenie konkursowe użytkownik musi wybrać zgłaszany wpis na blogu lub vlogu za pomocą panelu akcji pod adresem http://zblogowani.pl/akcja/makarony-swiata.
 3. Dodawane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe są weryfikowane przez Organizatora pod względem zgodności z tematem, norm obyczajowych, niewłaściwych treści oraz praw własności fotografii oraz materiałów video.
 4. Zgłoszenia akceptowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00-17:00.
 5. Po akceptacji przez Organizatora zgłoszenia dodanego w konkursie, Uczestnik otrzyma email potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy w czasie całego okresu jego trwania.

§ 4.

[Nagrody i zasady ich przyznawania]

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • Voucher o wartości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na dowolną wycieczkę z oferty Wakacje.pl wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości odpowiadającej równowartości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od łącznej wartości nagrody.
 • 10 koszy zawierających 32 sztuki różnorodnych makaronów Czanieckie Makarony o wartości 81,13 złotych (słownie osiemdziesiąt jeden złotych i trzynaście groszy) dla najlepszych przepisów wyróżnionych przez Jury.
 1. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:
  • Nagroda główna – Voucher o wartości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na wycieczkę z Wakacje.pl - zostanie przyznana osobie, która według Jury wykona najciekawszy przepis kulinarny, zgodny z tematem Konkursu z wykorzystaniem Czanieckich Makaronów, a także uwidoczni makaron organizatora na zdjęciach prezentujących potrawę.
  • Nagrody dodatkowe – kosze produktów – przyznane zostaną przez Jury osobom, które wykonały najciekawsze i najbardziej inspirujące potrawy makaronowe. Użycie Czanieckich Makaronów nie jest koniecznością.
 2. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:
  1. Kreatywność
  2. Zgodność z tematem konkursu
  3. Użycie Czanieckich Makaronów – dla blogerów walczących o nagrodę główną w konkursie.
 3. Dane Zwycięzców (nick w serwisie zBLOGowani i link do bloga) zostaną podane w dniu 20 listopada 2014 r. na stronie http://zBLOGowani.pl/akcje
 4. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany w profilu w serwisie zBLOGowani.
 5. Ze zdobywcami nagród Organizator kontaktować się będzie w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu wygranej.
 6. Warunkiem zrealizowania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody. Odpowiedź zwrotna zawierać powinna dane teleadresowe do wysyłki nagrody.
 7. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
 9. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej Nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 10. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 11. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 6.

[Prawa i obowiązki Organizatora]

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Akcji, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  • prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek, 
    

Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.

 1. W przypadku zaistnienie siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.
 2. Organizator Konkursu  nie ponosi odpowiedzialności za:
  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  • naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
  • jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
 3. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

§ 7.

[Postanowienia ogólne dotyczące niniejszego Regulaminu]

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na http://zblogowani.pl/akcja/makaronowe-inspiracje-z-calego-swiata
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej
 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 8.

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.