Regulamin konkursu „JESTEM BLOGEREM”

 

 §1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „JESTEM BLOGEREM” i jest zwany dalej: "Konkursem".
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Organizatorem Konkursu jest właściciel serwisu zBLOGowani: sieć reklamowa BLOGmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-341), ul. Drzeworytników 69a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473483, NIP: 5223008018, REGON: 146813804
 4. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem 9.06.2014 r. i kończy się dnia 9.07.2014 r. o godzinie 23:55.
 5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie http://zBLOGowani.pl/
 6. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 7. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie za zgodą Uczestnika konkursu.

 

§ 2.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221.– kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, będące jednocześnie twórcą bloga lub vloga (video bloga).
 3. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, jednakże w tym przypadku Organizator wymaga zgody na udział w konkursie Rodzica lub Opiekuna Prawnego. Zgoda powinna być dostarczona drogą mailową (jestemblogerem@blog-media.pl) nie później niż 1 dzień po zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych lub w przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości, w tym naruszenia niniejszego Regulaminu lub praw osób trzecich.
 6. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
 7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących czynności:
  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,
  2. posiadanie zarejestrowanego uprzednio bloga lub vloga w serwisie zBLOGowani
   lub
  3. dodanie bloga lub vloga do serwisu zBLOGowani
  4. dodanie wpisu związanego z tematem akcji za pomocą funkcjonalności akcji dostępnych na http://zblogowani.pl/akcja/jestem-blogerem
  5. dodanie przy wpisie banera akcji (blogi) lub wspomnieniu o akcji w przygotowanym video (vlogi)
  6. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
  7. Uczestnik konkursu przekazuje prawa Organizatorom do wykorzystywania nadesłanego zgłoszenia w przygotowywanym case study z akcji, w celach promocji serwisu zBLOGowani.  
  8. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego trwania. Po uprzednim zawiadomieniu o zmianie i wyznaczeniu terminu co najmniej 7 dni na podjęcie decyzji o ewentualnym odstąpieniu przez Uczestnika od konkursu którego nie akceptuje. Odstąpienie Uczestnika od konkursu musi nastąpić w formie pisemnej.

 

§ 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

 1. Konkurs trwa od 9.06.2014 r. od godziny 11:00 do 9.07.2014 r. do godziny 23:55.
 2. Aby dodać zgłoszenie konkursowe użytkownik musi wybrać zgłaszany wpis na blogu lub vlogu za pomocą panelu akcji pod adresem http://zblogowani.pl/akcja/jestem-blogerem .
 3. Dodawane przez Uczestników zgłoszenia konkursowe są weryfikowane przez organizatora pod względem zgodności z tematem, norm obyczajowych, niewłaściwych treści oraz praw własności fotografii oraz materiałów video.
 4. Zgłoszenia akceptowane są w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9:00-17:00.
 5. Po akceptacji przez organizatora zgłoszenia dodanego w konkursie, Uczestnik otrzyma email potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
 6. W Konkursie każdy Uczestnik może wziąć udział jeden raz w czasie całego okresu jego trwania.

 

§ 4.

[Nagrody i zasady ich przyznawania]

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Aparat fotograficzny Olympus PEN E-PL5 ufundowany przez partnera konkursu, firmę Olympus Polska Sp. z o.o.
  • 3 dniowy (2 noclegi) weekend w Hotelu Miłomłyn Zdrój dla dwóch osób ufundowany przez partnera konkursu firmę PHU „Petro-Młyn” Sp. z o.o.
  • Tablet Lenovo Idea Tab A1000
 2. Nagrody przyznane zostaną głosami JURY w składzie: Anna Pytkowska, Jarosław Stępniak, Magdalena Popik, Martyna Adamus
 3. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:
  1. Kreatywność
  2. Zgodność z tematem konkursu
 4. Dane Zwycięzców (nick w serwisie zBLOGowani i link do bloga) zostaną podane w dniu 11 lipca 2014 r. na stronie http://zBLOGowani.pl/akcje
 5. O przyznaniu Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatorów za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej pod adres wskazany w profilu w serwisie zBLOGowani.
 6. Ze zdobywcami nagród Organizatorzy kontaktować się będą w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu wygranej.
 7. Warunkiem zrealizowania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu Nagrody. Odpowiedź zwrotna zawierać powinna dane teleadresowe do wysyłki nagrody.
 8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
 10. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej Nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty .
 11. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 12. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

 

§ 6.

[Prawa i obowiązki Organizatora]

 

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Akcji, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego bloga lub vloga,
  2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  3. prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek, 
   Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
 3. W przypadku zaistnienie siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzekaną.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  2. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,
  3. jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
 5. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

§ 7.

[Postanowienia ogólne dotyczące niniejszego Regulaminu]

 

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na http://zblogowani.pl/akcja/jestem-blogerem
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 4. Organizatorzy zobowiązują się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizatorzy poinformują o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie Konkursowej
 6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 8.

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.