Informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BLOGmedia Sp. z o.o. z siedzibą ul. w Warszawie [1] [dane kontaktowe: ul. Wrocławska 7a/16, 01-493 Warszaw, Polska], dalej „BLOGmedia”.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: zblogowani@blog-media.pl; lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1).

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

cel przetwarzania

podstawa prawna przetwarzania

zawarcie lub wykonanie umowy w związanej z korzystaniem z naszego portalu zBLOGowani

niezbędność do wykonania umowy lubjej zawarcia

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO[2])

przekazywanie Użytkownikom informacji marketingowych i promocyjnych

nasz prawnie uzasadniony interes

(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon

nasz prawnie uzasadniony interes

(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celach analitycznych [tj.: anonimowych badań statystycznych na temat polskiej blogosfery, prowadzenia rankingów, doboru usług do potrzeb naszych Użytkowników; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi]

nasz prawnie uzasadniony interes

(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe)

nasz prawnie uzasadniony interes

(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 1. pracownikom i współpracownikom w celu realizacji usług,
 2. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. innym firmom badawczym lub konsultingowym,
 3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora Danych lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa;

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
 1. w związku z korzystaniem z kont zarejestrowanych na portalu zBLOGowani do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
 2. w związku ze zgłoszoną nam reklamacją dotyczącą umowy lub zawarciem umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia,
 3. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon – do czasu załatwieniu zgłoszonej sprawy,
 4. dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów, usług i promocji – do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
 5. w celu weryfikacji spełniania przez uczestników warunków uczestnictwa na portalu zBLOGowani do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
 6. w celach analitycznych do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
 7. w celach dowodowych dla ustalenia istnienia roszczeń, ich dochodzenia lub przed nimi obrony – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Przysługuje Ci prawo:
 1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
 3. do usunięcia danych:

jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

 1. ograniczenia przetwarzania danych :

możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

sprzeciw „marketingowy” - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. do przenoszenia danych:

masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 1. do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 1. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Skorzystanie z naszego panelu/serwisu jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest  możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.

Jak się z nami kontaktować?

 1. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: www.zblogowani.pl/rodo . W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: zblogowani@blog-media.pl. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

 

[1] BLOGmedia sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000473483, NIP: 5223008018, REGON: 146813804.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE.