Regulamin

§1

DEFINICJE

Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia). Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

BLOGmedia - oznacza spółkę BLOGmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Drzeworytników 69a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473483, NIP: 5223008018, REGON: 146813804

Serwis – agregat blogów zBLOGowani znajdujący się pod adresem internetowym www.zblogowani.pl, będący własnością spółki BLOGmedia Sp. z o.o.

Nazwa użytkownika (login) - indywidualna i niepowtarzalna nazwa użytkownika w Serwisie zBLOGowani, jaka została przez niego wybrana na etapie rejestracji konta w Serwisie.

Treści – oznacza teksty, zdjęcia, materiały multimedialne i inne formy twórczości Użytkownika, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika oraz blogów/vlogów użytkownika.

Akcje – akcje specjalne przygotowane w ramach Serwisu zBLOGowani, dostępne dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu.

Dyskusje – forum dyskusyjne w Serwisie zBLOGowani, dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu

Rankingi – rankingi blogów z poszczególnych kategorii tematycznych, dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Serwis umożliwia Użytkownikom dodanie swojego bloga do baz danych Serwisu zBLOGowani, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, możliwość obserwacji blogów, zapamiętania ulubionych wpisów, udziału a akacjach specjalnych, wypowiedzi w dyskusjach i inne.

2.    Opcje Serwisu zBLOGowani dostępne dla każdego z Użytkowników:

a.    przeglądania treści,
b.    korzystanie z wyszukiwarki,
c.    wybór ulubionych kategorii blogów
d.    przeglądanie rankingów blogów
e.    przeglądanie dyskusji

3.    Opcje Serwisu zBLOGowani dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników:

a.    edycji profilu Użytkownika,
b.    dodanie blogów/vlogów Użytkownika,
c.    dodawanie blogów/vlogów do ulubionych
d.    dodawanie wpisów z blogów/vlogów do obserwowanych
e.    tworzenie katalogów wpisów
f.     udział w akcjach specjalnych
g.    możliwość wypowiedzi w Dyskusjach

4.    Serwis oraz zawarte w nim materiały są własnością BLOGmedia, z wyłączeniem:

a.    Treści pochodzących z blogów/vlogów użytkowników
b.    Materiałów pochodzących od reklamodawców oraz usługodawców

5.    Kopiowanie, dystrybucja, przesyłanie, przedrukowywanie, tworzenie prac z materiałów o których mowa w pkt 4, a także sprzedaż tychże materiałów dostępnych w Serwisie jest niezgodne z niniejszym Regulaminem.

6.    BLOGmedia z wykorzystaniem mechanizmów w Serwisie zBLOGowani będzie agregowała treści z blogów dodanych przez Użytkowników za pomocą łączy hipertekstowych (RSS) dostępnych na każdym z blogów/vlogów.    

7.    Treści pobierane z blogów i wskazane w pkt 6 to:

a.    tytuł wpisu
b.    adres URL wpisu
c.    miniatura wpisu – będąca pierwszym zdjęciem dodanym do wpisu

8.    BLOGmedia oświadcza, że serwis zBLOGowani nie zaciąga całości treści zamieszanych we wpisach na blogach i vlogach dodanych do Serwisu, a jedynie te wskazane w pkt 7 a i b.

 

§3

REJESTRACJA

1.    Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu zBLOGowani jest:

a.    rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
b.    akceptacja Regulaminu Serwisu zBLOGowani,
c.    potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika.

2.    W ramach rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

a.    Adres email
b.    Wybraną nazwę użytkownika (login)

3.    Po dokonaniu rejestracji użytkownik powinien uzupełnić swoje dane o:

a.    Płeć
b.    Imię
c.    Kod pocztowy
d.    Data urodzenia
e.    Avatar/zdjęcie

Dane takie jak: płeć, imię, kod pocztowy i data urodzenia nie są dostępne w widoku konta Użytkownika, służą jedynie do przetwarzania w celach marketingowych oraz statystycznych i analitycznych Serwisu zBLOGowani.

4.    Użytkownik ma możliwość dodania prowadzonych przez siebie blogów i vlogów do Serwisu zBLOGowani. Wymagania dotyczące blogów/vlogów:

a.    Blogi prowadzone w języku polskim
b.    Blogi prowadzone za pomocą następujących platform blogowych:

•    Blogger.com
•    Blox.pl
•    WordPress
•    YouTube
•    Blog.Onet.pl
•    Blog.pl
•    Bloog.pl
•    Blogi Interia
•    Tumblr
•    Blog.wirtualnemedia.pl
•    Blogi natemat.pl
•    Inne posiadające RSS

        c.   Blogi które dodały kod serwisu zBLOGowani umożliwiający wyświetlanie banera zBLOGowanych lub indywidualnego widgetu społecznościowego

  • baner zBLOGowanych dostępny w procesie rejestracji każdego bloga, wraz z instrukcją jego dodania na wszystkich platformach blogowych
  • widget społecznościowy dostępny jest dla użytkowników posiadających zarejestrowane i zaakceptowane przez administratora blogi, w serwisie w zakładce „Moje blogi”. Użytkownik ma możliwość indywidualnej konfiguracji widgetu w zakresie kolorystyki elementów oraz szerokości.

5.    BLOGmedia zastrzega sobie prawo do:

a.    odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,
b.    braku rejestracji w przypadku gdy przybrany przez Użytkownika jest niezgodny z polityką Serwisu zBLOGowani, a w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny).

6.    Podczas rejestracji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości:

a.    Poprzez system wiadomości wewnętrznych: wiadomości dotyczące funkcjonowania Serwisu zBLOGowani, w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami w Serwisie zBLOGowani
b.    Poprzez skrzynkę email zewnętrzną (adres email podany przy rejestracji):

•    otrzymywanie newslettera z aktualnymi wpisami z ulubionych blogów
•    otrzymywanie powiadomień dotyczących zdarzeń i wiadomości email otrzymanych na skrzynkę wewnętrzną Serwisu zBLOGowani
•    otrzymywanie innych informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez BLOGmedia Sp. z o.o. oraz partnerów

7.    Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a.    dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b.    zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
c.    posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
d.    w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do BLOGmedia Sp. z o.o., odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, BLOGmedia dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.


§4

PRAWA I OBOWIĄZKI BLOGmedia

1.    BLOGmedia nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu zBLOGowani niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2.    BLOGmedia nie ponosi odpowiedzialności za:

a.    Treści Użytkowników, w tym w szczególności ich zgodności z Prawem, własności intelektualnej przygotowywanych treści oraz autorstwa publikowanych zdjęć i grafik.
b.    Autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie zBLOGowani lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
c.    Udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
d.    Mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców Serwisów społecznościowych, Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami takich Serwisów.

3.    BLOGmedia zastrzega sobie prawo do:

a.    okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
b.    sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
c.    zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
d.    zmian graficznej części Serwisu oraz rozłożeniu poszczególnych elementów Serwisu
e.    zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,
h.    delegowania uprawnień do moderacji w Serwisie wybranym Użytkownikom, wedle własnego uznania.

4.    Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje.

5.    Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

6.    BLOGmedia zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

 

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.    Użytkownik zobowiązany jest do:

a.    Przestrzegania niniejszego Regulaminu Serwisu zBLOGowani
b.    Przestrzegania postanowień obowiązujących przepisów prawa
c.    Nie wykonywania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu zBLOGowani

 

§6

DYSKUSJE

1.    Użytkownicy zamieszczający wypowiedzi w części Dyskusje rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Użytkownik zamieszczający wypowiedź ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, poprzez zamieszczenie wypowiedzi.

2.    Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Dyskusjach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

3.    Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez użytkowników w Dyskusjach:

a.    przekazów reklamowych
b.    promocji blogów lub vlogów nie zarejestrowanych w serwisie zBLOGowani
b.    materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

4. BLOGmedia zastrzega sobie prawo do:

a.    usunięcia Wpisów i Komentarzy, zamieszczanych w sekcji Dyskusje które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

b.    zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku wielokrotnego celowego rażącego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów informatycznych,

5. BLOGmedia rozróżnia następujące rodzaje ostrzeżeń i blokad dawanym użytkownikom:

            a. Ostrzeżenie – wysyłane do użytkownika przez Administratora serwisu zBLOGowani wraz z wyjaśnieniem powodu nadania ostrzeżenia

            b. Blokada – nadawana przez Administratora serwisu zBLOGowani. Blokada konta uniemożliwia zalogowanie do serwisu zBLOGowani oraz korzystanie z funkcji dostępnych po zalogowaniu. Administrator może przyznać blokadę na czas określony lub bezterminowo.

            c. Usunięcie konta
 

§7

RANKINGI

1.    Rankingi TOP10 blogów z serwisu zBLOGowani tworzone są w następujących okresach:
            a. ranking miesięczny udostępniany użytkownikom 1 dnia miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni
            b. ranking roczny udostępniany użytkownikom w miesiącu styczniu z danymi za rok poprzedni

2.    Rankingi w serwisie zBLOGowanch tworzone są w oparciu o sumaryczne punkty zebrane przez blogi w okresie którego ranking dotyczy. Sposób przyznawania punktów:
 - 100 punktów - za każdego użytkownika który dodał bloga do obserwowanych w przewidzianym w rankingu okresie (np. w danym miesiącu)
- 50 punktów - za każdorazowe dodanie wpisu z bloga do ulubionych w przewidzianym okresie czasu
- 5 punktów - za każdy głos oddany na post z bloga z danego okresu
- 1 punkt - za każde przejście na wpis, który został opublikowany w danym okresie

3. Niedozwolone jest:
            a. tworzenie fikcyjnych kont użytkowników zBLOGowanych służących do zwiększania ilości punktów w rankingach zBLOGowanych
            b. używanie mechanizmów informatycznych w celu sztucznego podnoszenia liczby przejść, głosów lub użytkowników, w celu podwyższenia pozycji bloga w rankingu danej kategorii.

4. BLOGmedia zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności oddawania głosów oraz sposobu zdobywania punktów. W przypadku wykrycia naruszeń administrator ma prawo usunięcia bloga z rankingu w okresie w którym nadużycie wystąpiło.

 

§8

SPAM

1.    Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Dyskusjach treści reklamowych dotyczących produktów i usług.

2.   Dopuszczamy możliwość promocji blogów oraz najnowszych wpisów. Możliwość taka dostępna jest jedynie dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie zBLOGowani, mających dodanego i aktywnego w serwisie bloga. Wpisy dotyczące blogów niezarejestrowanych w serwisie zBLOGowani będą usuwane przez Administratora i użytkownicy je umieszczający mogą otrzymać ostrzeżenie lub blokadę konta w zBLOGowanych.

3.   Niedopuszczalne jest przesyłanie informacji handlowych, reklam, informacji mających znamiona spamu poprzez system wiadomości bezpośrednich w serwisie zBLOGowani.

4.   Wszyscy Użytkownicy mają możliwości techniczne zgłaszania spamu Administratorowi zBLOGowanych poprzez ikony spamu dostępne w wiadomościach prywatnych oraz bezpośrednio przy wypowiedziach w części Dyskusje.


§9

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

1.    Administratorem Danych Osobowych jest BLOGmedia Sp. z o.o., przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.    Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

3.    BLOGmedia może zbierać:

a.    Dane dotyczące popularności poszczególnych usług Serwisu zBLOGowani
b.    Dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych funkcjonalności Serwisu zBLOGowani
c.    Dane statystyczne dotyczące użytkowników, ich wieku, płci, zachowań oraz zainteresowań.
Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

4.    Baza danych użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych jest BLOGmedia Sp. z o.o.. Każdy Użytkownik ma prawo:

a.    wglądu do swoich danych,
b.    do poprawiania danych przetwarzanych w ramach Serwisu zBLOGowani,
c.    do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy użytkowników. Usunięcie danych z bazy wiąże się z usunięciem konta użytkownika w Serwisie zBLOGowani.

5.    BLOGmedia ma prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością użytkownika w Serwisie zBLOGowani.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    BLOGmedia dołoży starań, aby Serwis zBLOGowani oraz wszystkie dostępne w nim usługi i funkcjonalności działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.    BLOGmedia zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich lub części swoich praw oraz obowiązków na rzecz innego podmiotu, szczególnie w przypadku sprzedaży całości lub części udziałów spółki BLOGmedia Sp. z o.o. lub praw własności do Serwisu zBLOGowani.

3.    BLOGmedia zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu zBLOGowani bez podania przyczyn. W takiej sytuacji BLOGmedia poinformuje wszystkich użytkowników o podjęciu takiej decyzji, oraz terminie zamknięcia Serwisu.

4.    BLOGmedia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed wejściem w życie postanowień nowego regulaminu, drogą mailową na adres email wskazany przy rejestracji konta użytkownika.

5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

6.    Wszelkie uwagi oraz pytania, dotyczące działania Serwisu zBLOGowani należy kierować na adres: zblogowani@blog-media.pl lub zgłaszać listownie na adres: BLOGmedia Sp. z o.o., ul. Kurhan 6n, 02-203 Warszawa.

7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 13/12/2014 roku.